Hot News :

 

สำนักงานปลัด

 

นายมงคล  สิงห์ชาติ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

พนักงานส่วนตำบล

 

นางบัวชมพู  แก่นจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลรัตน์  วงศ์คูณ

นักพัฒนาชุมชน

นายจิรวัฒน์  แดงสะอาด

นักทรัพยากรบุคคล

 

นายสันติภพ  บุดดีสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

นายวุฒิพงษ์  บัวแก้ว

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายธงชัย วรนาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

นายนที ครุฑนาม

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายวัชรินทร์ พลเทพ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนัฐกานต์ ชนะมัจฉา

ผู้ช่วยพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

นายณัฐพล นางาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.พิชยาภา บุญสิงห์

ผู้ช่วยงานสาธารณสุข

นายรังสรรณ เหลือศิริ

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

 

นายประสงค์ รัตนะโสภา

ภารโรง

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ